تاريخ : سه شنبه سوم آبان ۱۳۹۰ | 18:14 | نویسنده : جمعی نویسندگان
مطالب و عکس برگرفته از وب حامیان ایشان است

            شهاب الدین افضلی

 بسم الله الرحمن الرحیم
1- امور اجتماعي فرمانداري ماهشهر
2- ستاد رسيدگي به امور مهاجرين جنگ تحميلي كشور
3- رئيس ستاد آزادگان استان مركزي
4- مدير كل فرصتهاي شغلي استان بوشهر
5- رئيس شوراي هماهنگي نيروهاي انقلاب استان بوشهر
6- معاونت تعزيرات استان تهران-اخرین سمت
7- معاونت دانشگاه علمي كاربردي تهران
8- استاد دانشگاه علمی کاربردی
9- مشاور معاونت وزير جهاد كشاورزي
10- عضو  كانون وكلاي خبره کشور
11- عضو انجمن بيماري هاي ديابتي كشور
12- فوق ليسانس حقوق جزا و دانشجوي دكتري حقوق